تماس بگیرید

ابعاد کریستال: ۱ میلیمتر

ساختار کریستال : هگزاگونال

ویژگی الکتریکی: رسانا
مدل : طبیعی

خلوص: ۹۹.۹۸%

لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که  به روش exfoliation می توان آنها را به صورت ورقه های دو بعدی جدا سازی نمود.

Call Now Button