کریستال دو بعدی

Black Phosphorus

تماس بگیرید

کریستال دو بعدی

Natural graphite

تماس بگیرید

مواد شیمی آزمایشگاهی

آب ژاول

۵۴۰,۰۰۰ ریال۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آب مقطر ۲ بار تقطیر

۱۵۰,۰۰۰ ریال۹۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آگار

۸۵۰,۰۰۰ ریال۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آلومینیوم (پودر)

۶۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آمونیاک

۳۴۰,۰۰۰ ریال۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آمونیوم استات

۵۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آمونیوم نیترات

۶۰۰,۰۰۰ ریال
Call Now Button