مواد شیمی آزمایشگاهی

آب ژاول

400,000 ریال1,900,000 ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آب مقطر ۲ بار تقطیر

150,000 ریال900,000 ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آگار

550,000 ریال950,000 ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

آمونیاک

250,000 ریال2,800,000 ریال
Call Now Button