تماس بگیرید

ا بعاد کریستال: ۱ میلیمتر

ساختار کریستال : هگزاگونال
مدل : سنتز شده

ویژگی الکتریکی: عایق و نیمه رسانا

خلوص: Grade A

لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش exfoliation می توان آنها را به صورت ورقه های دو بعدی جدا سازی نمود. در واقع بورن نایتراید نیمه هادی با گاف انرژی مستقیم و به اندازه تقریبا ev 5.9 می باشد که در بسیاری از تحقیقات به عنوان یک عایق مورد استفاده قرار میگرید.

Call Now Button