انواع شیشه های ITO

شیشه رسانا

شیشه رسانا در واقع همان شیشه معمولی می باشد که با روش های مختلف لایه نشانی مانند لایه نشانی تحت خلا یا روش اسپری لایه های نازک رسانا با ضخامت چند ده یا چند صد نانومتر بر روی آنها لایه نشانی می گردد. مهمترین لایه های رسانا، FTO (Flourine doped Tin Oxide) یا ITO (Indium doped Tin Oxide) می باشد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم این مواد شفاف بودن آنها در طیف مریی می باشد.کاربردهای فراوانی در صنایع و علوم مختلف دارد، از جمله آنها نمایشگرها، سلولهای خورشیدی و سنسورهایی که نیاز است تا نور از بدنه آنها عبور کرده و وارد آن شود.