پنس فلزی مدل ST - 16

پنس

پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. در برخی از کارهای آزمایشگاهی نیازمند پنس هایی هستیم که نوک آنها دقت مناسبی داشته باشند تا بتوان نمونه های کوچک را بدون افتادن از دهانه پنس جابجا نمود. مدل های SA در دسته، پنس های دقیق قرار می گیرند. (Precision Tweezer)