انواع شیشه رسانای FTO و ITO

شیشه استاندارد یک ماده عایق است که می تواند با آبکاری یک فیلم رسانا (فیلم ITO یا FTO) روی سطح آن رسانا شود.

این شیشه رسانا است. از نظر نوری شفاف با درخشش منعکس شده متفاوت است. این تفاوت بستگی به نوع سری شیشه های رسانای پوشش داده شده دارد.

شیشه های رسانا از نظر نوری شفاف و بر روی آن لایه های نازکی پوشش داده میشود که این لایه ها قابلیت رسانایی الکتریکی به سطح شیشه می دهد.

شیشه رسانا از ترکیب مواد معدنی و آلی ساخته شده است. این لایه های نازک معمولاً از اکسید رسانای شفاف (TCO)،  به شکل اکسید قلع ایندیم (ITO)، اکسید قلع دوپ‌شده با فلوئور (FTO) و اکسید روی دوپ‌شده تشکیل می‌شوند.

خط تولید شیشه رسانا (شیشه رسانا FTO , شیشه رسانا ITO )

برش لیزر شیشه رسانا (شیشه رسانا FTO , شیشه رسانا ITO )

شیشه رسانا (شیشه رسانا FTO , شیشه رسانا ITO )

انواع شیشه رسانا در ابعاد مختلف: