تماس بگیرید

در این نوع میکروسکوپها نور از داخل ستون اپتیکی بر روی سطح نمونه تابیده می شود و به همین دلیل امکان مشاهده نمونه های غیرشفاف نظیر فلزات فراهم می گردد.

همچنین این میکروسکوپ مجهز به سیستم نور عبوری جهت مشاهده نمونه های بایولوژی و شفاف می باشد.

دانلود کاتالوگ

Call Now Button