در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

سالسیلیک اسید

۵۰۰,۰۰۰ ریال۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

اسید فسفریک

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

اسید نیتریک

۴۰۰,۰۰۰ ریال۸۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

اسید سولفوریک

۳۷۰,۰۰۰ ریال۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

اسیدکلریدریک

۵۸۰,۰۰۰ ریال۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
Call Now Button